שקנאים חורפים בישראל Pelicans wintering in Israel - eyalbartov