Polar Bear (Ursus maritimus) דוב הקוטב - eyalbartov