Blanford's fox (Vulpes cana) -שועל צוקים - eyalbartov