פצחן - Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes) - eyalbartov