Rose-Ringed Parakeet (Psittacula krameri) דררה מצויה - eyalbartov