Desert Tawny Owl - Strix hadormi -לילית מדבר - eyalbartov