Ibex -יעלים - eyalbartov

Nubian ibex (Capra nubiana) - יעל נובי

NubianibexCapranubianaיעלנובי