shrikes - חנקנים - eyalbartov
Southern Grey Shrike (Lanius meridionalis) חנקן דרומי

Southern Grey Shrike (Lanius meridionalis) חנקן דרומי

Southern Grey Shrike (Lanius meridionalis) חנקן דרומי

SouthernGreyShrikeLaniusmeridionalisחנקןדרומי