Finchs- חצוצרנים - eyalbartov
Desert Finch (Rhodospiza obsoleta)
חצוצרן שחור מקור

Desert Finch (Rhodospiza obsoleta)
חצוצרן שחור מקור

DesertFinchRhodospizaobsoletaחצוצרןשחורמקור