Herons & Egrets -אנפות - eyalbartov

אנפית סוף / Squacco Heron / Ardeola ralloides

birds. אנפית סוף Squacco Heron Ardeola ralloides