Seychelles -סיישל - eyalbartov
Seychelles - איי סישל