Monkeys קופים - eyalbartov
vervet monkey (Chlorocebus pygerythrus) קוף ירוק

vervet monkey (Chlorocebus pygerythrus) קוף ירוק