Kenya - קניה - eyalbartov
Lake Bogoria -אגם בוגוריה

Lake Bogoria -אגם בוגוריה