Judean Desert - מדבר יהודה - eyalbartov

שיטפון בנחל קדם מדבר יהודה - Flash Flood in the Judean Desert

שטפונותמדבר יהודהJudean DesertIsraelDesertseaSaltDead Seaים המלחאייל ברטובEyal Bartov