Ibex -יעלים - eyalbartov

Nubian ibex Courtship (Capra nubiana) - יעל נובי

NubianibexCapranubianaיעלנובי DesertsIsraelJudaean DesertCourtship