Ibex -יעלים - eyalbartov

nubian; ibex; capra; nubiana; יעל; נובי

Nubian ibex (Capra nubiana) - יעל נובי

nubianibexcapranubianaיעלנובי desertsisraeljudaean desert eyal bartov