Stonechat & whinchat - דוחלים - eyalbartov
Whinchat (Saxicola rubetra) דוחל חום גרון

Whinchat (Saxicola rubetra) דוחל חום גרון

WhinchatSaxicolarubetraדוחלחוםגרון