Mammals יונקים - eyalbartov
kob (Kobus kob) קובוס שחור רגל

kob (Kobus kob) קובוס שחור רגל