Giraffe -גירפות - eyalbartov
Rothschild's giraffe

Rothschild's giraffe