Birds of Ethiopia - eyalbartov
THICK-BILLED RAVEN   (Corvus crassirostris)

THICK-BILLED RAVEN (Corvus crassirostris)

THICKBILLEDRAVENCorvuscrassirostris