Birds of Ethiopia - eyalbartov
Chestnut-naped Francolin, Braunnackenfrankolin, Pternistis castaneicollis

Chestnut-naped Francolin, Braunnackenfrankolin, Pternistis castaneicollis

Location: Sanetti Plateau ( Bale Mountains)

Chestnutnaped FrancolinBraunnackenfrankolinPternistis castaneicollis