Birds of Ethiopia - eyalbartov
Location: Sanetti Plateau ( Bale Mountains)

Location: Sanetti Plateau ( Bale Mountains)