Birds of Ethiopia - eyalbartov
Egyptian Goose, Nilgans, Alopochen aegyptica

Egyptian Goose, Nilgans, Alopochen aegyptica

Egyptian GooseNilgansAlopochen aegyptica